Cinsel İlişki Âdabı

Mesajgönderen Şatibi » Prş May 19, 2011 8:00 pm


1. Cinsel ilişkiden önce oynaşmak müstehaptır:

Câbir (radiyallâhu anh} evlendiğinde, 'Peygamberimiz (sal-laliâhu aleyhi ve sellem) ona, 'bakireyle mi, dulla mı evlendin?' diye sormuş, o dulla evlendiğini söylediğinde de; «Neden baki­reyle evlenmedin! Bakirelerin ağız suları (daha tatlıdır)» buyur­du.[566] Bu hadiste, oynaşma ve öpüşme esnasında kadının dili­nin somurulması, ağız suyunun emilmesi işaret olunmaktadır.[567] Erkek, hanımı haz duyuncaya kadar ilişkiyi devam ettirmelidir. Hiç kuşkusuz bu, birlikteliğin ve muhabbetin devamını pekiştirir.

2. Makattan ilişkiye girmemek şartıyla, diledikleri şekilde iliş­kide bulunabilirler:

Câbir (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Yahudiler, Müslümanla­ra; «kadına arkadan yaklaşılırsa, çocuk şaşı olur' dediler. Bunun üzerine Yüce Allah'ın şu ayeti nazil oldu; «Hanımlarınız, tarlala-rınızdır; tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşabilirsiniz.[568] Bunun üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'Hanımınıza, va-jina'dan olmak şartıyla önden ve arkadan yaklaşabilirsiniz' bu­yurdu.[569]

3. Makat haricinde her şekilde eşler birbirlerinin vücuduna temasta bulunarak ilişkiye girebilirler. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'Hiç şüphesiz Allah hakkın söylenmesinden haya etmez; hanımlarınızla makatlarından ilişkiye girmeyiniz [570] buyurmuştur.

İbn Abbâs (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'hayvana tecavüz edene ve hanımıyla makattan ilişkide bulunana Allah, kıyamet günü (Rahmet nazarıyla) bakmaz.[571]

İbn Mesûd (radiyallâhu anh)'a, 'bir adam, hanımımla ne­reden ve nasıl istersem ilişkiye girebilir miyim?' diye sordu. O; 'evet' dedi. Bunun üzerine orada bulunanlardan biri;«makaüan ilişkiyi kastediyor!» deyince, İbn Mesüd; «hanımların makatları size haramdır» dedi.[572]


Hatırlatma:


Makattan ilişkiye girmek haramdır. Ancak makat dışında, kalçalardan ve arka taraftan yaklaşmak caizdir. -Allah, en doğ­rusunu bilir.

Hayızlı iken cinsel ilişkiye girmek caiz değildir: Daha önce hayız konusunda da belirtildiği gibi, cinsel İlişkiye girmek dışında, hay izli hanımıyla kişi her türlü yakınlıkta bulunabilir. Özür kanaması olan kadınla, cinsel ilişkide bulunmanın bir sa­kıncası yoktur.

Cinsel ilişki ikinci defa tekrarlanmak istendiğinde namaz abdesti alınmalıdır. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'Biriniz hanımıyla ilişkide bulunduktan sonra tekrarla­mak isterse, (namaz abdesti gibi) abdest alsın buyurmuştur.[573]

Cinsel ilişki için eşlerin tamamen soyunmasında bir sakınca yoktur: Daha önce de belirtildiği gibi, eşler arasında avret [574] yoktur. Bu konuda nakledilen şu rivayet sahih değildir, münkerdir; 'Herhangi biriniz hanımına yaklaştığında avret yerle­rinin üzerine Örtü koysun; çırılçıplak soyunmasınlar.[575]


Kadın, Cinsel İlişkide Bulunmak İsteyen Kocasını En­gellemesi Caiz Değildir.


Ebû Hureyre (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Peygamber (sal­lallâhu aleyhi ve sellem); «Kocası, hanımını yatağa çağırdığında kadm gelmek istemezse, sabaha kadar melekler ona lanet eder» buyurmuştur.[576]


Yabancı Bir Kadına Gözü İlişen Kişi, Eşine Dönüp Onunla Birlikte Olmalıdır:


Câbir (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir kadm gördü ve hemen eşi Zeyneb'in yanına döndü. O esnada Zeyneb bir deriyi (tabaklamak için) ovuyor­du. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ihtiyacını gördü/eten sonra, sahabelerinin yanma çıktı ve; «Şüphesiz ki kadın şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider. Birinizin gözüne bir kadm iliştiğinde hemen hanımına gitsin. Böylelikle nefsinin arzusunu gidermiş olur» buyurdu.[577]


Eşlerin Aralarındaki İlişkiyi, Başkalarına Anlatmala­rı Caiz Değildir:


Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem); 'Kıyamet günü, Allah katında insanların en şerlisi, hanımıyla birlikte olduktan sonra onun sırrını yayandır.[578]

Eşler arasındaki ilişkinin anlatılmasını gerektiren serî bir maslahat olması durumunda anlatılması caizdir. Örneğin şeriatın beyanı için, Peygamberimiz {sallallâhu aleyhi ve sellem)'in ha-nımlarıyla olan ilişkisinin anlatılması gibi. Allah en doğrusunu bilendir.

Yolculuktan ansızın dönülmemelidir, kişi ne za­man döneceğini hanımına bildirmelidir; Kadının eşi İçin temizlenmesi, kokulanması ve süslenip hazırlanması için, erkek seyahatten ne zaman döneceğini hanımına bildirmelidir. Câbir (radiyallâhu anh} anlatıyor; '... Medine'ye yaklaştığımızda şehre girmeye hazırlandık. Bunun üzerine Peygamber (sallallâhu aley­hi ve sellem); «Ağır olun! Tâ ki dağınık saçlı kadının taranması; kocası evde olmayanın kasıklarını tıraş edebilmesi için şehre ge­celeyin yâni yatsı zamanı gireliml» buyurdu.[579]


Emzikli Kadınla Cinsel İlişkide Bulunmak Caizdir:


Âişe (radiyallâhu anhâ), Cüdâme binti Vehb El-Esediyye'-den naklederek anlatıyor; Cüdâme Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem}'i şöyle buyururken işitmiş; «Vallahi giy leyi/emzikli ka­dınla cinsel ilişkiyi yasaklamak içimden geçti. Ancak Rumların ve Farsların böyle yaptıklarım ve bunun çocuklarına bir zarar vermediğini hatırladım. Hadiste geçen 'gîyle' kelimesi, emzikli kadınla cinsel İlişki anlamındadır. Ancak bu kelimenin, hamile kadının emzirmesi anlamında olduğu da söylenmiştir.


Azil Yapmak/Dışarı Boşalmak Mekruhtur:


Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)'e azil yapmak sorulduğunda; 'bu, bir kız çocuğunu gizlice canlı halde mezara gömmektir Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde, diri diri toprağa gömülen kızlara, «suçunuz neydi, hangi günah sebebiyle öldürüldünüz?» diye sorulur buyurmuştur.

Câbİr (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Bir adam Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellemj'e; «Bir cariyem var, onunla ilişkide bulunurken azil yapıyorum, (bu caiz midir?)» diye sordu. Rasu-lullah (sallallâhu aleyhi ve sellem); «hiç şüphesiz bu davranışın, Allah'ın iradesine engel olamaz, ister azil yap, ister yapma! Onun için takdir olunan gerçekleşecektir» buyurdu. Aynı adam bir süre sonra tekrar geldi ve; «Câriye gebe kaldı!» dedi. Bunun üzerine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem); «Ben onun için takdir edilenin gerçekleşeceğini sana bildirmiştim» buyurdu.

Câbir (radiyallâhu anh) anlatıyor; 'Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) zamanında, Kuran nazil olmaya devam eder­ken bizler, azil yapıyorduk.

Nasslar, azil yapmanın mekruh olduğunu göstermektedir. Ayrıca bilinmelidir ki, kişi azil yapsa da, yapmasa da, Aİlah yara­tacağını yaratacaktır.Hamilelikten Korunma Yöntemleri:


Korunma yöntemlerini, azil/dışarıya boşalma, süresiz ve sü­reli kısırlık olmak üzere üç bölüme ayırmak mümkündür.[580]

1. Azil konusuyla ilgili gerekli açıklamalar daha önce yapıldı. Kadınların süreli kısırlık için kullandıkları haplar ve benzer ilaçlar azil hükmündedir. Ancak azil yapmak, ilaçlardan sakınmak daha ihtiyatlıdır. Hamilelikten korunmak için ilaçlar kullanılması, rızık darlığı veya fakirlik korkusuyla yapılıyorsa, hiç kuşkusuz haram­dır. Çünkü bu tür şeyler, geçmiş ve gelecek nesillerin rızkına kefil olan Yüce Allah hakkında kötü zan beslemektir. Nitekim Yüce Allah; 'Geçim sıkıntısı korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz; on­ları da sizleri de biz rızıklandırıyoruz [581] buyurmuştur.

2. Yumurtaları veya rahmi aldırarak ebedi kısırlık ise, -âlim­lerin İttifakıyla- haramdır. Çünkü bu davranış şeriatın gelecek ne­silleri korumak ve artırmakla ilgili emrine aykırıdır. Ancak hamile kalması durumunda anne sağlığı tehlikeye giriyorsa veya buna benzer ciddi zaruretler söz konusuysa caiz olur.

3. Süreli kısırlık, daha önce de belirtildiği gibi azil hükmünde olup caizdir. -Allah en doğrusunu bilir-.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[566] Buhârî, 5080.

[567] İmam Nevevî, Fethu't-Bâri, 9/121.

[568] Nisa, 223.

[569] Hadisin aslı, Buhârî ve Müslim'de bulunmaktadır. Lafız, Tahâvî, Şer-hu'l-Meânî'den alınmıştır. Sahih senetle rivayet edilmiştir.

[570] Ahmed, 5/213; İbn Mâce, 1924; Zayif rivayettir.

[571] Nesâî, Uşra, 116; Hasen, mevkuf rivayettir.

[572] İbn Ebî Şeybe, 3/530; Dârimî, 1/259; Tahâvî, Şerhu'I-Meânî, 3/46; Sa­hih rivayettir.

[573] Müslim, 308.

[574] Kapalı tutulması, gösterilmemesi gereken bölge.

[575] Nesâî, el-Uşra, 143; İmam Nesâî, bu rivayet için 'münker hadistir' de­ğerlendirmesini yapmıştır.

[576] Buhâri, 5193; Müslim, 1436.

[577] Müslim, 1403; Ebû Dâvüd, 2151; Tirmîzî, 1158.

[578] Müslim, 1437; Ebû Davûd, 4870.

[579] Buhârî, 579; Müslim, 715.

[580] Dr. Muhammed Bekir İsmail, el-Fıkhu'l-Vâdih, 2/464-466.

[581] Isra, 31.
Şatibi
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesaj Panosu Yöneticisi
 
Mesajlar: 2555
Kayıt: Pzt Şub 15, 2010 6:41 pm

Dön Nişan ve Evlilik

 


  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Google [Bot] ve 1 misafir